Charity – Thanal Balashramam

Students of Vasavi Vidyalaya visited ‘Thanal Balashramam’ Ottappalam.