പ്രശസ്തിപത്രം

കഴിഞ്ഞവര്‍ഷത്തെ  മലയാളമനോരമ നല്ലപാഠം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വാസവി വിദ്യാലയത്തിനു ” A” ഗ്രേഡ് പ്രശസ്തിപത്രം