ഒത്തുചേരാം കാര്‍ബണ്‍ നുട്രല്‍ കേരളത്തിനായി

പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ കാര്‍ബണ്‍ നുട്രല്‍ കേരളം എന്ന ആശയം പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കാന്‍ “നല്ലപാഠം” കുട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന പരിപാടികള്‍