മലയാളമരം

മലയാളമരം

അക്ഷരങ്ങളും കവിതാ ഭാഗങ്ങളും വാക്കുകളും സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ നാമങ്ങളും കോര്‍ത്തിണക്കി മലയാളമരം നിര്‍മിച്ചു